Katolickie Przedszkole im. Św. Wojciecha w Złotowie

Dokumenty

Do pobrania:

Umowa o naukę w przedszkolu


Umowa o naukę w zerówce

 

Podanie o przyjęcie do przedszkola

 

KARTA INFORMACYJNA DZIECKA

 

Deklaracja Covid-19

 

 

WYNIKI ANKIET RODZICÓW 

W listopadzie przeprowadzono ankietę dla rodziców dotycząca działalności przedszkola oraz oczekiwań. Oto wyniki:

 

 

 

 

Program wychowawczy Katolickiego Przedszkola im. św. Wojciecha w Złotowie

 Podstawowym celem wychowania przedszkolnego, zgodnie z obowiązującą podstawą programową, jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturalnym
i przyrodniczym. Dziecko jest niepowtarzalną indywidualnością z własnymi poglądami,  zainteresowaniami, możliwościami i umiejętnościami.
Program wychowawczy ma na celu poprawę jakości pracy edukacyjnej, uwzględniając potrzeby dziecka, budzić wiarę dziecka we własne siły i możliwości, zachęcać do pokonywania trudności. Integruje nauczycieli i rodziców w realizowaniu celów wychowawczych. Wychowanie rozpoczyna się w rodzinie, natomiast przedszkole tylko je kontynuuje i ukierunkowuje. Przedszkole nie może zastąpić domu rodzinnego, może uzupełnić jedynie i wzbogacić doświadczenia dziecka w tych sferach, w których oddziaływanie domu jest niewystarczające.

budzić wiarę dziecka we własne siły i możliwości, zachęcać do pokonywania trudności

Główne cele pracy wychowawczej:
1. Kształtowanie norm i cech indywidualnych, niezbędnych dla osobowości wychowanków, mających szczególne znaczenie dla umiejętnego współżycia w zespole.
2. Zapoznanie dzieci z regułami pracy w grupie, wdrażanie do samodzielności i umiejętności współżycia i współdziałania z innymi.
3. Zapoznanie dzieci z prawami i obowiązkami, światem wartości moralnych oraz koniecznością ponoszenia konsekwencji swoich czynów.
4. Czynienie wielorakich starań zmierzających do jednolitych oddziaływań wychowawczych pomiędzy domem rodzinnym a przedszkolnym.

Cele operacyjne:
1. Organizowanie sytuacji pozwalających na poznanie możliwości własnych i innych ludzi.
2. Umożliwianie dzieciom dokonywania wyborów i przeżywania pozytywnych efektów własnych działań.
3. Uczenie sposobów radzenia sobie z własnymi emocjami i właściwego reagowania na przejawy emocji innych oraz kontrolowania własnych zachowań.
4. Stwarzanie okazji do podejmowania przez dzieci wyborów i zdawania sobie sprawy z ich konsekwencji.
5. Zacieśnienie więzi z najbliższym otoczeniem - budowanie relacji: dziecko-nauczyciel-rodzic.
Spodziewane efekty:
Ukształtowanie dziecka:
- empatycznego, wrażliwego na potrzeby i krzywdę innych;
-  rozumiejącego konieczność poszanowania cudzej własności;
- ceniącego wartości moralne;
- posiadającego umiejętność współżycia w społeczeństwie, zgodnie z przyjętymi normami;
- znającego swoje prawa i obowiązki oraz dekalogu;
- posiadającego umiejętność ponoszenia konsekwencji swoich czynów;
- rozumiejącego konsekwencję kłamstwa dla siebie i innych.

Sposoby realizacji programu:
W stosunku do dziecka:
Systematyczne oddziaływanie i kształtowanie postaw społecznych poprzez:
- rozmowy i dyskusje, stworzenie wspólnego kontraktu;
- rozwiązywanie konfliktów na drodze porozumienia;
- czytanie opowiadań związanych z zachowaniami społecznymi (bajkoterapia);
- omawianie historyjek obrazkowych przedstawiających konflikty społeczne:
- stworzenie kodeksu właściwych zachowań współżycia w grupie oraz konieczność jego respektowania;
- ustalenie środków zaradczych stosowanych w przypadku nierespektowania ustalonych zasad.
W stosunku do rodziców:
- zapoznanie z programem wychowawczym Oddziału Przedszkolnego przy KSP oraz zasadami
i regułami przyjętymi przez dzieci i nauczycieli;
- zaopiniowanie programu wychowawczego;
- udział rodziców w zebraniach, spotkaniach indywidualnych oraz zajęciach otwartych, festynach itp.
W stosunku do nauczycieli:
- prowadzenie zajęć koleżeńskich;
- wymiana koleżeńska w zakresie doświadczeń, scenariuszy zajęć;
- integracja nauczycieli podczas przygotowywania zajęć i opracowywania kodeksu zachowań
- ujednolicenie oddziaływań wychowawczych wszystkich nauczycieli w relacjach nauczyciel- dziecko.

Metody pracy:
- Przyswajanie – metody  podające: opowiadanie, wiersze, piosenki, rozmowa, historyjka  obrazkowa, praca z tekstem;
- Odkrywanie - metody  problemowe: gry dydaktyczne, giełda  pomysłów – „Burza mózgów”, inscenizacja;
- Przeżywanie - metody  aktywizujące : pokaz, drama , wystawa – ekspozycja;
-  Działanie - metody praktyczne: ćwiczenia, gry dydaktyczne, zabawy intelektualne np. krzyżówki, rebusy.

Prawa i obowiązki przedszkolaka
Dziecko w przedszkolu ma prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności prawo do:
1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczego, wychowawczego i dydaktycznego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
2) szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania;
3) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej;
4) poszanowania jego godności osobistej;
5) poszanowania własności;
6) opieki i ochrony;
7) partnerskiej rozmowy na każdy temat;
8) akceptacji jego osoby.

W naszym przedszkolu wychowanek ma obowiązek:
1) przestrzegać zasad i norm współżycia w grupie;
2) nie oddalać się od grupy bez pozwolenia osoby dorosłej;
3) zgłaszać swoje niedyspozycje zdrowotne;
4) nie przeszkadzać innym w zabawie, gdy sam nie ma na nią ochoty;
5) po skończonej zabawie posprzątać miejsce zabawy;
6) umieć dzielić się z kolegami zabawkami;
7) zachowywać zasady bezpieczeństwa podczas zabawy;
8) poprawnie zachowywać się w miejscach publicznych.

Prawa i obowiązki rodziców
Prawa rodziców do:
1) zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju placówki oraz planów pracy w danym oddziale;
2) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, stałych kontaktów z nauczycielem według potrzeb;
3) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania pomocy dziecku;
4) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy opiekuńczo-wychowawczej przedszkola;
5) uczestnictwa w przeprowadzanych formach diagnozowania potrzeb w zakresie opieki, wychowania i nauki dziecka;
6) aktywnego uczestniczenia w życiu przedszkola i oddziału, do którego uczęszcza jego dziecko;
7) uczestniczenia w zebraniach rodziców; podejmowaniu decyzji służących dobru ogółu dzieci;
8) służenia pomocą opiekuńczą podczas planowanych wyjazdów i wycieczek.

Obowiązki rodziców:
1) przestrzeganie statutu szkoły (przedszkola);
2) zaopatrzenie dziecka w niezbędne przybory i pomoce;
3) respektowanie uchwał organu prowadzącego, rady pedagogicznej i rady rodziców;
4) przyprowadzanie dziecka w ustalonych z nauczycielem godzinach i punktualne odbieranie
z przedszkola osobiście lub przez upoważnioną przez rodziców osobę, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo, zgłoszoną pisemnie lub w wyjątkowych sytuacjach jednorazowo na kartce;
5) dopilnowanie, aby dziecko w momencie przyprowadzenia do przedszkola zostało objęte opieką przez nauczyciela lub innego pracownika przedszkola;
6) po odebraniu dziecka z oddziału przez rodzica lub opiekuna rodzic albo opiekun zobowiązany jest do sprawowania opieki nad dzieckiem również na terenie obiektu przedszkolnego lub ogrodu;
7) w przypadku samodzielnego przychodzenia dziecka do przedszkola z woli rodzica lub opiekuna, pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka ponosi rodzic lub opiekun, do momentu objęcia opieką dziecka przez nauczyciela lub innego pracownika przedszkola;
8) kontrolowania przedmiotów przynoszonych przez dziecko do przedszkola z domu, w szczególności tych z różnych względów niebezpiecznych;
9) informowanie o przyczynach dłuższych nieobecności dziecka w przedszkolu, w szczególności o chorobach zakaźnych oraz zmianach numerów telefonicznych;
10) zapoznawanie się z informacjami i ogłoszeniami zamieszczanymi przez nauczycieli na tablicach ogłoszeniowych;
11) rodzice dziecka podlegającego spełnianiu obowiązku szkolnego obowiązani są dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, a także zapewnić regularne uczęszczanie na zajęcia;


Szczegółowy plan działań wychowawczych  dla grup przygotowuje wychowawca

 

 Statut Katolickiego Przedszkola im. św. Wojciecha w Złotowie dostępny jest w sekretariacie.

  

 Koncepcja pracy przedszkola

 

• Misja przedszkola
Jesteśmy katolickim przedszkolem prowadzonym przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Złotowie.
Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Pile.
Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze, kształcące oraz doradcze  i wspierające działania wychowawcze wobec rodziców.
Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki
do wspólnej zabawy i nauki. Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej,
do umiłowania Ojczyzny.  Dziecko jest uwrażliwiane na drugiego człowieka i piękno stworzenia.
Celem bezpośrednim, obiektywnym i koniecznym w wychowaniu dzieci w naszym przedszkolu jest miłość Boga i bliźniego.

• Cele szczegółowe:
1.      Utrzymać dotychczasową, wysoką jakość pracy Przedszkola poprzez systematyczne wzmacnianie mocnych stron pracy placówki.
2.      Tworzyć miejsce, w którym dzieci będą czuły się w pełni bezpieczne. Starać się , by podczas codziennych działań były pogodne, radosne, pełne optymizmu i chęci do zabawy, aby z ochotą podejmowały różnorodne działania.
3.      Czuwać, aby nauczyciele byli partnerami dzieci, aby stali obok nich,  pozwalając im na ujawnienie własnych pomysłów, zachęcając  jednocześnie do ich realizacji.
4.      Nauczyciele winni stawać się partnerami dzieci w zabawie, grach, czy  swobodnych rozmowach.
5.      Nauczyciele powinni dawać dzieciom pełną swobodę w działaniu,  dostarczając różne pomoce, niepostrzeżenie nagradzając  za  samodzielność w rozwiązywaniu problemów.
6.      Dbać o to, aby rodzice byli zadowoleni z pracy przedszkola, aby ufali  wszystkim jego pracownikom i codziennie z przyjemnością  pozostawiali w nim swoje dzieci.
7.      Zadbać o większą integrację Przedszkola z najbliższym i dalszym  środowiskiem.

• Cele dydaktyczne:
1.      Tworzenie warunków do rozwoju indywidualnych zainteresowań, talentów i uzdolnień każdego dziecka.
2.      Tworzenie warunków do osiągania sukcesu przez każde dziecko na miarę jego możliwości.
3.       Kształtowanie umiejętności obserwacji, umożliwianie rozumienia zjawisk zachodzących w otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym  i technicznym.
4.      Tworzenie warunków do rozwoju zawodowego kadry pedagogicznej.

• Cele wychowawcze:
1.      Kształtowanie w dziecku systemu wartości ukierunkowanego na rozwój społeczno-moralny.
2.      Rozwijanie otwartości dziecka wobec siebie, innych ludzi, świata, rozbudzanie wiary we własne możliwości, wspieranie budowania pozytywnego obrazu własnego Ja.
3.      Kształtowanie świadomości proekologicznej i prozdrowotnej oraz promowanie zdrowego stylu życia.
4.      Rozbudzanie poczucia przynależności do rodziny, grupy rówieśniczej, społeczności przedszkolnej, środowiska lokalnego, regionu, kraju oraz kształtowanie osobowości  patriotycznej, katolickiej.
5.      Poznawanie i uczestniczenie w świecie kultury, przygotowanie do odbioru różnych form przekazu artystycznego (plastycznego, teatralnego, muzycznego).
6.     Zaangażowanie rodziców w życie przedszkola i współodpowiedzialność za jego rozwój i wizerunek.    

• Cele opiekuńcze:
1.      Zapewnienie dziecku opieki w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku.
2.      Rozwijanie umiejętności życiowych ważnych dla zdrowia   i bezpieczeństwa dziecka.
3.      Prowadzenie profilaktyki prozdrowotnej i przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego.
4.      Współpraca z rodzicami w sprawowaniu opieki nad dzieckiem.
5.      Prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju każdego dziecka.
6.      Współpraca ze specjalistami świadczącymi dziecku pomoc psychologiczno-pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną.

 
 
,,Regulamin spacerów i wycieczek”
 w Katolickim Przedszkolu im. św. Wojciecha w Złotowie


 
§ 1

ZASADY OGÓLNE


1.    Organizatorem spacerów, wycieczek i imprez jest Oddział Przedszkolny przy Katolickiej Szkole Podstawowej w Złotowie przy współpracy z radą pedagogiczną i radą rodziców.
2.    W zorganizowaniu wycieczki przedszkole może współdziałać ze stowarzyszeniami i innymi podmiotami, których przedmiotem działalności jest krajoznawstwo i turystyka.
3.    Organizację i program wycieczki dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności.
4.    Formy wycieczek organizowanych przez przedszkole:
-    spacery,
-    krótkie wycieczki,
-    wycieczki krajoznawczo – turystyczne.
5.    Uczestnicy wycieczek to:
-    dzieci wszystkich grup wiekowych,
-    opiekunowie (wg obowiązujących przepisów) – przy wyjściu poza teren  przedszkola liczba uczestników pozostających pod opieką jednego wychowawcy nie może przekraczać 15, a w przypadku wycieczki krajoznawczej (autokarowej) należy korzystać z pomocy rodziców (prawnych opiekunów).
6.    Koszt wycieczki pokrywa organizator i rada rodziców.
7.    Program spaceru lub wycieczki organizowanej przez przedszkole, liczbę opiekunów oraz imię i nazwisko kierownika wycieczki zawiera karta wycieczki, którą zatwierdza dyrektor przedszkola.
8.    Udział dzieci w  wycieczkach  krajoznawczo – turystycznych (dotyczy   wycieczek całodziennych) wymaga zgody ich przedstawicieli ustawowych (rodzice, prawni opiekunowie).
9.    Organizując spacery i wycieczki:
-    zapoznajemy dzieci z miejscem i celem spaceru bądź wycieczki, aby ich obserwacje i działania były świadome,
-    przestrzegamy norm kulturalnego zachowania się w stosunku do współuczestników wycieczki,
-    przestrzegamy wspólnie wypracowanych reguł zapewniających bezpieczeństwo, współdziałanie i przyjemny nastrój, które wpłyną na nasze doznania psychiczne i estetyczne,
-    dbamy o właściwy dobór ubioru dzieci do warunków
      atmosferycznych,
-    zapewniamy właściwą organizację, tak aby osiągnąć zamierzone cele
      edukacyjne,
-    upowszechniamy różnorodne formy aktywnego wypoczynku.
10.    Niniejszy regulamin stosuje się do wszystkich form spacerów i  wycieczek.
 

Regulamin Spacerów  i Wycieczek  w całośći dostępny jest w sekretariacie.

Adres

Katolickie Przedszkole im. Św. Wojciecha w Złotowie

Moniuszki 18, 77-400 Złotow

Kontakt

telefon: 067 263 31 98
e-mail: zsk_zlotow@op.pl

Napisz do nas

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu udzielania odpowiedzi na przesłane zapytanie.